Projekty szkoleniowo- inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Euroregion Beskidy

Projekty szkoleniowo- inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Euroregion Beskidy 

(zwrot kosztów 85% EFRR, 10% budżet państwa,5% własne plus odsetki od kredytów)

Nazwa ”Integracja polsko- czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP” od sierpień 2011 do kwiecień 2012 
zasięg transgraniczny projekt samodzielny OSP Rybarzowice obejmujący –straże z gminy Buczkowice i straż z gminy Dobra z Czech /budżet całkowity 31 509,42 EURO- ok. 128 560zł, w tym inwestycje 62 500zł , zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego- 41,300zł (udział 50 druhów z Polski i Czech)

Krótki opis projektu

Projekt Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP zrealizowany został w 85 proc. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w 10 proc. z budżetu państwa oraz 5 proc. z budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach złożyła wniosek w lipcu 2011 roku pod nazwą Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP, który obejmował wszystkie grupy społeczne – kobiety i mężczyźni, w tym dorośli i młodzież działające przede wszystkim w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyżej wymieniony projekt był projektem indywidualnym w całości finansowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rybarzowicach, natomiast przygotowywany wspólnie z Gminą Buczkowice, a realizowany ze strażakami z Gminy Dobra. Głównym celem projektu było m.in. wzmocnienie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W sierpniu 2011 Prezes OSP Rybarzowice i Starosta Gminy Dobra podpisali wniosek o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Projekt obejmował dalszą rozbudowę infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice poprzez modernizację sali w remizie OSP w Rybarzowicach w celu przystosowania jej do zajęć szkoleniowych. Realizacja projektu pozwoliła dostosować istniejące pomieszczenia do celów spotkań organizowanych w ramach współpracy polsko-czeskiej przez OSP w ramach projektu oraz kolejnych, jakie OSP planuje złożyć w następnych naborach.

Modernizacja obejmowała wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie posadzki na sali oraz zaplecza sanitarnego. Zakupiono również wyposażenie w postaci stolików, krzeseł, projektora i nagłośnienia.

Zorganizowano również 4 szkolenia polsko-czeskie z zakresu m.in. likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych, awarii technicznych i wypadków drogowych. Do tego celu zakupiono wyposażenie w postaci sprzętu i środków do neutralizacji, kurtki, rękawice ochronne oraz zatyczki kanalizacyjne, które to zostały rozdysponowane do jednostek OSP z terenu Gminy Buczkowice i Obec Dobra. Odbyły się także zawody sportowo-pożarnicze.

Powyższy projekt przyczynił się do poprawy bazy szkoleniowej na obszarze pogranicza. Bezpośrednio wpłynął na wzmocnienie kontaktów transgranicznych między gminami i wymianę doświadczeń. Zrealizowany projekt będzie wykorzystywany w kolejnych latach przy organizowaniu szkoleń i konferencji dotyczących zagadnień ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz pracy z młodzieżą w ramach współpracy polsko-czeskiej, która trwa w Gminie Buczkowice od 2001 roku.