Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach - Rozdział IV B

B. Walne zebranie członków OSP

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1. 1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
  2. 2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP.
  3. 3) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP.
  4. 4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
  5. 5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
  6. 6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 7-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
  7. 7) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
  8. 8) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
  9. 9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  10. 10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
  11. 11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
  12. 12) wybieranie spośród siebie delegatów na Zjazd Gminny Związku OSP RP
  13. 13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
  14. 14) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
  15. 15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
  1. 1) z własnej inicjatywy,
  2. 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
  3. 3) na żądanie ½ liczby członków OSP.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

Już wkrótce...

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30