Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach - Rozdział IV C

C. Zarząd

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza , skarbnika, gospodarza i zastępcę naczelnika a także może wybrać kronikarza. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 26

Do zadań Zarządu należy:

 1. 1) reprezentowanie interesów OSP,
 2. 2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP.
 3. 3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP.
 4. 4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. 5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 6. 6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
 7. 7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,
 8. 8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 9. 9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 10. 10) tworzenie zespołu ratowniczego – jednostek operacyjno-technicznych,
 11. 11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. 12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. 13) Wybór przedstawicieli do Zarządu Gminnego Związku OSP RP
 14. 14) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 15. 15) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 27

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes, lub wiceprezes wraz z drugim członkiem Zarządu.

§ 30

 1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do obowiązków naczelnika należy:
  1. 1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,
  2. 2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
  3. 3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
  4. 4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  5. 5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
  6. 6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
  7. 7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych, operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. 1) pochwałę ustną,
 2. 2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
 3. 3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. 4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych, operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. 1) upomnienie ustne,
 2. 2) nagana w rozkazie naczelnika,
 3. 3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

Już wkrótce...

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30